• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
 
 
 
 

Kongress- LSAB augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi piecos gados.

Pilnvaroto konference-LSAB lēmējinstitūcija, kas darbojas LSAB kongresu starplaikos.

Valde- LSAB lēmējinstitūcija, kas vada arodbiedrības darbu.

Arodorganizācija- Vada arodbiedrības darbu noteiktā iestādē/ organizācijā un arī noteiktā teritorijā.

 

 

 

Pārvaldība

LSAB darbība tiek organizēta balstoties uz demokrātiskas pārvaldes principiem
• LSAB lemjošās institūcijas ir kongress un pilnvaroto konference
Kongress ir augstākā lēmejinstitūcija Kongress tiek sasaukts ne retāk kā reizi piecos gados. Kongresa delegāti tiek ievēlēti arodorganizācijās saskaņā ar pārstāvniecības normām un kārtību. Kongress izlemj visus svarīgākos arodbiedrības darbības jautājumus, ievēlēt arodbiedrības prezidentu, viceprezidentu un revīzijas komiteju, apstiprina pārstāvības normas Pilnvaroto konferencē un Valdē.


Pilnvaroto konference ir arodbiedrības augstākā institūcija kongresu starplaikos. Pilnvaroto konference tiek izveidota mēneša laikā pēc kongresa, saskaņā ar kongresā noteiktām normām. Par pilnvaroto ievēl arodbiedrības biedru, kurš aktīvi darbojas arodorganizācijā.
Pilnvaroto konferenci sasauc ne retāk kā divas reizes gadā.

• LSAB vadības institūcijas ir prezidents, viceprezidents, Valde un LSAB birojs
Prezidents ir atbildīgs par arodbiedrības darbību un pārstāv arodbiedrību valsts, sabiedriskajās, starptautiskajās institūcijās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās.
LSAB 6.kongresā par prezidenti ievēlēta - Irēna Liepiņa
Viceprezidents veic Prezidenta funkcijas viņa prombūtnes laikā. Viceprezidents organizē Valdes darbību, atbild par arodbiedrības iekšējiem darbības jautājumiem, organizē vienotu arodbiedrības modeli, atbild par apmācībām un citiem prezidenta deleģētiem jautājumiem.

 
Valde vada arodbiedrības darbību kongresa un Pilnvaroto konferences starplaikos, organizē pieņemto lēmumu izpildi. Valdes sastāvu apstiprina Pilnvaroto konferencē, tās sastāvā ietilpst arī arodbiedrības prezidents un viceprezidents. 

LSAB birojs izveidots arodbiedrības darbības nodrošināšanai. Biroja algotie darbinieki tiek pieņemti darbā uz darba līguma pamata. Biroja darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri, ir tādas pašas tiesības kā pārējiem arodbiedrības biedriem.
 
• LSAB Kontroles institūcija ir arodbiedrības revīzijas komiteja.
Revīzijas komiteja ir augstākā arodbiedrības kontroles institūcija un darbojas saskaņā ar Nolikumu par LSAB Revīzijas komiteju. 


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.