• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības

darbības pamatvirzieni

(Stratēģijas prioritātes)

 

Atbilstoši mūsu jumta organizācijas UNI nodefinētām arodbiedrības vērtībām un principiem un 4.Pasaules kongresā izvirzītiem stratēģiskiem mērķiem, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība laika posmam no 2016.līdz 2021.gadam nosaka sekojošas savas darbības prioritāros pamatvirzienus un uzdevumus.
Kvalitatīvs un drošs darbs visiem
Stratēģiskais mērķis: Paaugstināt nodarbinātības standartus pakalpojumu nozarē un ar to saistītās jomās.

•    Strādāt Eiropas sociālā modeļa attīstībai, lai augsts darba vides līmenis, sociālā aizsardzība, labs servisa līmenis un koplīgumi kļūtu par prioritāti, atbalstīt un iniciēt pasākumus, kas veicina cilvēka cienīgas darba vides veidošanu visos nozares uzņēmumos.

•    Atbalstīt darba koplīgumu, kā arī atsevišķu vienošanos noslēgšanu, konsekventi uzlabojot darbinieku stāvokli, sekmējot drošu un nekaitīgu darba apstākļu radīšanu strādājošiem, darba un atpūtas laika sabalansētu izmantošanu, nodrošinot  papildu sociālās garantijas īpašajās dzīves situācijās, garantējot veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī papildu pensijas uzkrājumu veidošanu.

•    Koordinēt darba samaksas politiku koplīguma pārrunās. Nodrošinot strādājošo ienākumu pieaugumu, mazinot atpalicību no Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeņa. Veicināt vienotas darba samaksas sistēmas ieviešanu, kas balstīta uz darba apjoma un kvalifikācijas novērtējumu, un realizē sociālā taisnīguma principu – vienāda samaksa par vienādu darbu.

•    Koncentrēties uz vienlīdzības, vienādu tiesību un iespēju jautājumiem, īpaši attiecībā uz jauniešiem un sievietēm.

•    Paplašināt koplīgumu izplatību un pārklājuma blīvumu, attiecinot uz visiem nozarē strādājošiem.

•    Sekot izmaiņām darba, sociālekonomisko un citu jautājumu jomā, kas skar strādājošo intereses, sekmēt likumdošanas uzlabošanu un pilnveidošanu, iestājoties par arodbiedrības organizāciju, darba ņēmēju un pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzību un paplašināšanu.

•    Palielināt politisko un regulatora ietekmi, aktivizējot  sociālo dialogu un politiķu ietekmi (lobby).

•    Darboties dažādās institūcijās kā darbinieku interešu pārstāvjiem, izvirzīt progresīvus priekšlikumus, panākt, lai sociālās tēmas būtu valdības ekonomiskās, finansu un nodarbinātības politikas objekts.

•    Pieprasīt valstī noteiktās minimālās algas konsekventu palielināšanu un taisnīgu, ar darbinieku reāliem ienākumiem sabalansētu nodokļu politiku, kas garantē strādājošo un viņu ģimeņu elementāro vajadzību nodrošināšanu.

•    Panākt, lai sociāli ekonomiskie pasākumi veicinātu nodarbinātības pieaugumu, nabadzības un nevienlīdzības samazināšanu, lai nenotiktu darba spējīgo iedzīvotāju aizplūšana no valsts.

•    Apkarot nelegālās nodarbinātības formas, nepieļaut „lētā” darbaspēka ievešanu no trešās pasaules valstīm un sociālo dempingu.
 
•    Nepieļaut sociālā dempinga pasākumus.

•    Izskaust anti-arodbiedrību praksi, kas ir pretrunā ES ”acquis communautaire”

•    Turpināt sadarbību ar darba devēja organizācijām kā sociāliem partneriem dažādos līmeņos

•    Risināt pašnodarbināto un darbinieku-uzņēmēju tiesību aizsardzību. Atbalstīt stabilu darba vietu saglabāšanu, iestājoties pret nepamatotu darbinieku skaita samazināšanu, pret pamatdarbinieku aizstāšanu ar pagaidu darbiniekiem, pret mazkvalificēta gadījuma darbaspēka, pret līgumdarbinieku un viesstrādnieku izmantošanu;

•    Sniegt atbalstu dalīborganizācijām jautājumos saistībā ar ārpakalpojumu praksi un migrācijas problēmām, kā arī ar netipisku darba līgumu praksi, veicināt aģentūru darbinieku aizsardzības konvencijas (Nr.181) iedzīvināšanu un paplašinātu piemērošanu.

•    Veikt pētījumus, lai apzinātu nodarbinātības nosacījumus, tendences un prakses, apgūt citu valstu pieredzi.

•    Nepieļaut pasta sektora liberalizāciju pirms nebūs atrisināti sociālie aspekti un darba samaksas aizsardzības noteikumi,

Globālās un transnacionālās kompānijas
Stratēģiskais mērķis: Veidot organizētu spēku mūsu nozares pasaules mēroga korporācijās slēgt globālos līgumus

•    Organizēt uz rezultātu orientētu izpēti (informācijas vākšanu un analīzi), informēt UNI par situāciju multinacionālās kompānijās, kas darbojas mūsu nozarē. 

•    Veicināt darbinieku organizēšanos nozares lielākajos multinacionālajos uzņēmumos, kuros nav arodbiedrības organizācija, un strādāt pie tā, lai visas arodorganizācijas pievienojas LSAB un UNI.

•    Veidot arodbiedrību alianses nolūkā uzlabot nodarbinātības standartus un iedibināt dialogu ar kompāniju vadību.

•    Sadarbībā ar radniecīgām arodbiedrībām, tajā skaitā turpinot Baltijas un Ziemeļvalstu kopīgo projektu par darbaspēka un pakalpojumu migrācijas jautājumiem,  organizēt informācijas apmaiņu, koordinēt pasākumus, nepieļaujot diskrimināciju un sociālo dempingu.

•    Atbalstīt globālo līgumu noslēgšanu un esošo līgumu pagarināšanu, kā arī pārņemšanu multinacionālo kompāniju filiālēs, kas darbojas mūsu nozarē

•    Atbalstīt Eiropas Darbinieku Padomju (EDP) darbību, stiprināt arodbiedrības ietekmi un pārstāvniecību EDP, atbalstīt EDP pārstāvju apmācības, lai viņi varētu darboties ekspertu līmenī

•    EDP iestāties par Eiropas līmeņa darba un darba samaksas noteikumu ieviešanu nozares multinacionālajos uzņēmumos, pieprasīt lielākas konsultēšanās un informēšanas tiesības

•    Atbalstīt efektīvu starptautisko normatīvo regulējumu darba standartiem  globālās kompānijās, balstoties uz SDO Trīspusējo deklarāciju, EDSO multinacionālo kompāniju vadlīnijām,

Arodbiedrības izaugsme. 
Stratēģiskais mērķis: Panākt arodbiedrības atzīšanu UNI nozarēs,  lai veicinātu savienības izaugsmi, rīkojot pasaules mēroga kampaņas.

•    Stiprināt arodbiedrību struktūru un darba attiecību sistēmas, kā arī sociālo dialogu visos līmeņos – uzņēmumā, nozarē, valstī un starptautiskajā līmenī.

•    stiprināt arodbiedrību tiesību normas. Konsekventi iestāties par līdzvērtīgu partnerattiecību veidošanu, panākt darbinieku pārstāvju sabiedriskās nozīmības atzīšanu, lai nodrošinātu darbinieku tiesības uz informāciju un konsultēšanos visos jautājumos, kas skar darbiniekus, kā arī, lai palielinātu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

•    Sekot nozares attīstībai, jaunu uzņēmumu veidošanai, veicināt darbinieku organizēšanos un nodrošināt arodbiedrību atzīšanu.

•    Iekļaut organizēšanas pasākumus visu arodbiedrību institūciju darba plānos

•    Regulāri kontrolēt organizēšanas pasākumu rezultātus

•    Paaugstināt organizēšanas efektivitāti (apmācības, informācijas apmaiņa, jaunās tehnoloģiskās iespējas utt.),

Arodbiedrības ietekmes palielināšana
Stratēģiskais mērķis: Mainīt un stiprināt sociālo dimensiju, globāli un reģionāli integrēties regulēšanas procesos, kļūt par atzītu partneri šajos procesos.

•    Regulāri informēt dalīborganizācijas par UNI pārstāvju līdzdalību pasaules institūciju darbībā un forumos (G8, G20, SVF, PB), lai popularizētu UNI izpratni, zināšanas un idejas par globalizācijas sociālo dimensiju

•    Sadarboties ar SDO pienācīgu darba nosacījumu nodrošināšanas vārdā. Panākt, ka valsts un pašvaldību vienošanās, līgumos un citos dokumentos būtu iekļautas SDO sociālo standartu, korporatīvās vadības un sociālās atbildības prasības;

•    Piedalīties reģionālos pasākumos, piemēram, par sociālās Eiropas tēmu. Iestāties pret neoliberālo politiku un nepamatotu sabiedrisko pakalpojumu komercializāciju,

•    Pārstāvēt darbinieku intereses, sadarbojoties ar regulatoru institūcijām. Atbalstīt ideju par regulatora ietekmes saglabāšanas nepieciešamību un sabiedriskā labuma pakalpojumiem - universālie pasta pakalpojumi, apraide un platjoslas sakari

•    Aizstāvēt viedokli, ka visu multinacionālo, kā arī nacionālo privātuzņēmumu darbība ir pakļauta sabiedriskā regulatora uzraudzībai;

•    Atbalstīt godīgu konkurenci nozarē, nepieļaujot nepamatotas priekšrocības uz dažādu nelegālo nodarbinātības formu un sociālā dempinga rēķina, uz darba aizsardzības normu un darba tiesību ierobežošanas rēķina;

•    Turpināt aktivitātes ar prasību „Kvalitatīvs darbs – kvalitatīvs serviss”, lai pasūtījumu konkursi tiktu bāzēti nevis uz sociālo dempingu, bet inovācijām un augstu kvalitāti

•    Veicināt vienotu korporatīvās sociālās atbildības noteikumu ieviešanu visos nozares uzņēmumos, paredzēt tos nozares ģenerālvienošanās;

•    Pieprasīt regulējuma uzlabojumu finanšu sektorā, lai sargātu darbinieku tiesības un kalpotu reālai ekonomikai

•    Turpināt kampaņu pret privāto kapitālu un kapitāla struktūrām, kas iznīcina darba vietas, darba ņēmēju tiesības un uzņēmuma aktīvu vērtību

•    Sekot, lai Eiropas līmeņa dokumentu sagatavošanā aktīvi tiktu pārstāvēts Latvijas sabiedrības un arodbiedrības viedoklis, šajā nolūkā veicināt sadarbību ar Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā;

•    Atbalstīt arodbiedrības līdzdalību visās sabiedriski nozīmīgās institūcijās, tajā skaitā valsts darba inspekcijas, nodarbinātības dienesta u.c. darbībā.

•    Turpināt līdzdalību nacionālā līmeņa sociālā dialoga institūcijās (NTSP, TSNTSA, DLTSA, Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē), kā arī uzņēmuma līmenī (Attīstības Padomē, komisijās, darba grupās un tml.)

•    Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām cilvēktiesību un arodbiedrības tiesību jomā. Stiprināt cilvēku tiesības caur UNI kampaņu –“Brīvi no bailēm”

•    Iesaistīties globālās debatēs, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, atbalstot „zaļo” darbavietu izveidi, kuras piedāvā labus darba nosacījumus un ilgtspējīgu jauno tehnoloģiju attīstību.


Arodbiedrība kā proaktīva, inovatīva un vienojoša organizācija
Stratēģiskais mērķis: Darboties efektīvi, novatoriski un nodrošināt aktīvu visu dalīborganizāciju un viņu biedru iesaistīšanu kopējā darbā

•    Celt arodbiedrības redzamību un spēku caur aktīvu līdzdalību UNI un dalīborganizāciju skaita pieaugumu.

•    Popularizēt arodbiedrības idejas, ar piemēriem un praktisko darbību pierādot organizētas strādājošo kopības nepieciešamību.
•    Regulāri informēt darbiniekus par sabiedriskajām, ekonomiskajām un sociālajām norisēm, skaidrot arodbiedrības nostāju notiekošajos procesos.

•    Apzināt darbinieku vēlmes un intereses, īpašu vērību pievēršot jaunajiem darbiniekiem, iesaistot viņus mērķtiecīgā organizācijas darbā;

•    Organizēt arodbiedrības biedru apmācības un seminārus, pastāvīgi iekļaut tikšanās un apmācību programmās jautājumus par globālo un internacionālo arodbiedrību aliansēm, globāliem līgumiem un citiem dokumentiem;

•    Līdztekus arodbiedrības biedru un aktīva izglītošanai, piedalīties darba devēja organizētās darbinieku profesionālās apmācībās un pārkvalificēšanās programmās, apmācot darba tiesību un darba tiesību jautājumos, veidojot izpratni par arodbiedrības uzdevumiem un lomu, biedru interešu un tiesību aizstāvēšanā;

•    Sekot arodbiedrības biedru interešu un tiesību ievērošanai, kā arī nodrošināt juridisku palīdzību un tiesisku aizstāvību dažādās individuālās situācijās, nepieļaut anti-arodbiedrību akcijas;

•    Popularizēt dažādas arodbiedrības biedru pašpalīdzības formas,  attīstīt centralizēto fondu darbību, saskaņot to ar LSAB mērķiem.

•    Izmantot jaunās tehnoloģijas tēlaini un radoši, lai palielinātu LSAB interneta lapas vērtību, lai nodrošinātu aktīvu un efektīvu saziņu, izstrādāt instrumentus, kas atļautu sazināties operatīvi, vienkārši un tiešā veidā

•    Piedalīties starptautiskos projektos praktiskas pieredzes apgūšanai un popularizēšanai, izmantot UNI un Eiropas fondu atbalstu

•    Piedalīties un atbalstīt UNI rīkotajās globāla rakstura kampaņas. Informēt arodbiedrības biedrus un visus strādājošos par UNI rīkotām kampaņām un aktivitātēm globālo pārmaiņu kontekstā.

•    Sadarboties ar radniecīgām arodbiedrībām, atbalstīt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizatoriskos pasākumus, sekmēt centralizētas arodbiedrību struktūras nostiprināšanu un tās kapacitātes palielināšanu;

•    Baltijas Sakarnieku asociācijas darbībā turpināt informācijas apmaiņu un atsevišķu pasākumu koordināciju nozares arodbiedrības biedru sociāli ekonomisko interešu vārdā;

Dokumentā lietotie saīsinājumi un termini

ES – Eiropas Savienība
EDP - Eiropas Darbinieku Padomes
SDO – Starptautiskā Darba Organizācija
EDSO – Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācija
G8 – Pasaules 8 vadošo valstu līderu sanāksme
G20 - Pasaules 20 vadošo valstu līderu sanāksme
SVF – Starptautiskais valūtas fonds
PB – Pasaules Banka
NTSP – Nacionālā trīspusējās sadarbības padome
TSNTSA - Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome

"Acquis communautaire"  -   Eiropas Kopienas tiesību kopums ir visas dalībvalstīm saistošās kopējās tiesības un saistības. Galvenokārt attiecas uz vienoto tirgu un tajā spēkā esošajām četrām pamatbrīvībām (preču, personu, kapitāla un pakalpojumu kustības brīvība), galvenajām kopējās politikas jomām (lauksaimniecības, tirdzniecības, konkurences, transporta u. c. jomās) un pasākumiem, kas vērsti uz mazāk attīstītajiem reģioniem un iedzīvotāju grupām. Eiropas Savienība ir apņēmusies saglabāt Kopienas tiesību kopuma pilnību un nodrošināt tā attīstību. (Eiropas Savienības terminu vārdnīca )


Pieņemts LSAB 6.kongresā
2016.gada 29.janvārī
 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.