• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības

darbības pamatnostādnes

(RĪCĪBAS STRATĒĢIJA) 

MISIJA

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) misija - veicināt sakaru nozarē strādājošo  dzīves līmeņa un kvalitātes uzlabošanu, nodrošināt pienācīgus darba apstākļus.

Arodbiedrības uzdevums – radīt cilvēkiem drošību un labvēlīgus un taisnīgus nodarbinātības noteikumus, lai ienākšana jaunajos darba dzīves apstākļos varētu  notikt ar izpratni, ar atvērtām acīm.
Cilvēkam jābūt pielāgotam  jaunajiem  noteikumiem, jābūt spējīgam piemēroties jaunajām prasībām. Arodbiedrības misija ir panākt pēc iespējas labvēlīgākus noteikumus un strādājošo tiesību un interešu ievērošanu.
Mēs visi gribam interesantu darbu, kurā varam augt un attīstīties, bet mums ir vajadzīgs arī laiks, enerģija un iespējas, lai veidotu ģimeni, audzinātu bērnus, laiks draugiem un atpūtas pasākumiem.

Stiprinot mūsu kolektīvās prasības, mēs panākam lielāku individuālo brīvību!  Un otrādi – stipri indivīdi veido stipru komandu.
Tas ir arodbiedrības darbības saturs. Mūsu domubiedri tic, ka bez arodbiedrības viņu atalgojums, sociālā drošība un darba apstākļi būtu daudz zemākā līmenī.

Eiropas Savienības komisija ir paudusi viedokli, kā Eiropā attīstīsies jaunās prasmes un jaunās darba vietas ceļā uz pilnīgu nodarbinātību (An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment).
ES mērķis – līdz 2020.gadam sasniegt 75% nodarbinātības līmeni šodienas 69% vietā, nodrošināt labklājību, ilgtspējīgu sociālo modeli, ekonomisko izaugsmi, finanšu stabilitāti. Bet ES sākot no 2012.gada sarūk produktīvā vecuma (15-64 gadi) iedzīvotāju skaits. Turpināsies imigrantu pieplūdums. Pieaugs pieprasījums pēc kvalificēta darba spēka, lai attīstītos konkurētspējīga inovatīva ekonomika vēl neredzētas  nežēlīgas konkurences vidē.

LSAB aktīvi darbojas mūsu  Globālās arodbiedrības UNI sastāvā, kura apvieno 20 miljonus biedru, tajā skaitā 2 miljonus Telekomunikāciju sektorā un 2,5 miljonus Pasta un Loģistikas sektorā nodarbināto. Ļoti aktīva ir mūsu Eiropas reģionālā nodaļa UNI – Europa.
UNI ietekme ir stipri pieaugusi arī pasaules vai starptautisko institūciju darbībā, kas globalizācijas apstākļos kļūst arvien nozīmīgāka un konstruktīvāka kā sektoru, tā arī  globālo uzņēmumu līmeņos. Taču mēs visi apzināmies, ka mūsu darbībai vēl ir arī liels potenciāls.

Pasaules krīze nesusi smagas izmaiņas kā ekonomikā, tā arī nodarbinātībā.
Šodienas mūsu Globālās arodbiedrības sauklis jeb vadmotīvs ir „Including you!” „Iekļaujot Tevi!”
Šobrīd darbiniekiem arodbiedrības ir vajadzīgas kā vēl nekad. Arodbiedrību vājināšana ir cieši saistīta ar pasaulē pieaugošo nabadzību, nevienlīdzību un ienākumu kritumu. Tāpēc arodbiedrībām jābūt stiprākām kā vēl jebkad.
UNI ir izvirzījusi 3 darbības programmas prioritātes:
1)    Organizēšana (jaunu biedru iesaiste);
2)    Lielo uzņēmumu atbildība;
3)    atbalsts dalīborganizāciju kampaņām un kolektīvās spējas stiprināšana.
UNI kopā ar dalīborganizācijām turpinās slēgt stingrus un efektīvus globālos līgumus ar mērķi veicināt organizācijas izaugsmi un biedru iesaisti.
UNI nodrošinās, lai tās struktūrvienības būtu efektīvas un dinamiskas, lūdzot atbalstīt organizēšanas fondu, cik vien tas iespējams.

Iekļaujot Tevi cīņa par ekonomiku - Including you in taking back our economies. Šajā vadmotīvā galvenais ir cīņa pret globālo nevienlīdzību un no tās izrietošajiem draudiem mūsu pasaulei. Darbības plānā UNI pieprasa globālo taisnību. Darba vietu radīšanu, „saules darbu” (nevis „ēnu darbu”), algu izaugsmi un sociālo aizsardzību visiem. Šīs prasības norāda uz to, ka valstij jāieņem aktīvāka loma, jāregulē finanšu sistēma un jāstiprina kolektīvās pārrunas. UNI vēlreiz atgādina par pamatvērtībām un cīņu par vienlīdzīgu ienākumu sadali un ilgtermiņa attīstību.
Darbības plāns īsumā atspoguļo arodbiedrības kā galveno spēku, lai mainītu pasauli, radot ekonomiku, kas ietver Tevi!
Pasaulei vajadzīgs algu kāpums! Ir zināms, ka valdošā 1% pārticība ir strauji pieaugusi un ir laiks to mainīt. Šī ir pasaules saliedēta prasība globālai darbinieku kustībai. LSAB šo vadmotīvu īpaši akcentē arī jauniešu organizēšanā, organizējot forumu „Lielākas algas – mazāks stress!”.
LSAB atbalsta, Sociālā Pakta izveidi par ilgtspējīgu banku sektoru īstenošanu, lai radītu strikti regulētu, ilgtspējīgu un uzticamu finanšu sektoru, kur tiek nodrošinātas banku darbinieku tiesības.
LSAB pievienojas UNI darbības plānam, kas pieprasa inovatīvu darbinieku kustību – iesaistītu un uz risinājumu orientētu. Arodbiedrībām ir jābūt gatavām vēl fragmentētākam darba tirgum. Ir jārada labās darba vietas vai jāpārveido sliktās darba vietas, lai sasniegtu cienīgu darbu visos līmeņos.  Jārada iespējas jauniešiem kvalificēties un izaugt, jāveicina dzimumu līdztiesība un jāizbeidz jebkāda veida diskriminācija. UNI jāorganizē profesionāļi un menedžeri un jānodrošina aizsardzība un pārstāvība viesstrādniekiem. UNI jābūt gatavai darbam digitālajā ērā.
Šobrīd divas trešdaļas no komunikācijām starp uzņēmumu un klientu notiek caur zvanu centriem. Šis darbs ir saspringts un nedrošs, kā arī šeit plaši tiek outsorsētas funkcijas. Zvanu centri ir viens no trīs UNI prioritārajiem sektoriem un rezolūcija paredz darbības plānu kā organizēt un mobilizēt zvanu centra darbiniekus, pacelt aizsardzības standartus un aizsargāt darbiniekus no funkciju nodošanas ārpakalpojumu sniedzējiem negatīvās ietekmes visā pasaulē.
LSAB kopā ar UNI aicina valdības parakstīt jaunu klimata vienošanos 2015. gadā ar mērķi samazināt oglekļa emisijas daudzumu. UNI dalīborganizācijām jāveicina zaļie darbi un atjaunojamā enerģija. Jārada jauns ekonomikas modelis, kas piešķir patiesu vērtību cilvēku tiesībām un klimata apstākļiem.

Pamatnostādnes

     LSAB kopā ar citām mūsu globālās arodbiedrības dalīborganizācijām atbalsta UNI 4.Pasaules kongresā nodefinētās arodbiedrības pamatvērtības un principus:
 
   Kvalitatīvs un drošs darbs visiem

Krīzes inerce turpinās arī darbinieku politikas jomā. Tas nozīmē, ka akcionāri turpina prasīt, lai uzņēmuma vadība samazina darbaspēka cenu, aizbildinoties ar lozungiem par mūsu darbinieku zemo produktivitāti, slikto kvalitāti, klientu un produktu (pakalpojumu skaita) samazinājumu.

Runājot darbinieku auditorijās, darba devēju pārstāvji pārliecina darbiniekus, ka, ja gribi darbu, tad vajag no kaut kā atteikties – pat no likumos paredzētām garantijām, piemēram, no garantijām uz iknedēļas atpūtu.
Priekšlikumu klāsts, no kā darbinieks varētu atteikties, pieaug ģeometriskā progresijā. Tas nav pieļaujams!
Darba slodžu pārskats, faktiskās darba samaksas pazeminājums, likumā paredzētās kompensācijas un tamlīdzīgi.
Visinteresantākais, ka šie drakoniskie pasākumi nav devuši pozitīvu iznākumu.

Pārlieku zemā darba spēka samaksa neveicināja investīciju ieplūdumu un darba vietu skaita pieaugumu Latvijā, tikai izspiež vēl vairāk darbinieku ārā no darba tirgus.

Laikā, kad Eiropas Savienība rekomendē pastiprināt koplīgumu lomu, domāt par nozares tarifu vienošanām (lai apkarotu ēnu ekonomiku),  mūsu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos šodien tiek vērota tendence samazināt koplīguma lomu.
Tas uztrauc arodbiedrību, jo koplīgums ir vienīgais oficiālais dokuments, kas sargā darbinieku garantijas, tiesības,  drošu darba vidi un arī darbinieka kā cilvēka tiesības!
Arvien aktuālākas kļūst tādas tēmas, kā:
-    Uzņēmumu privatizācija;
-    Darbinieku finansiālā iesaiste – līdzdalība uzņēmumā;
-    Darba likuma normu uzturēšana – aizsardzība pret nelabvēlīgām izmaiņām;
-    Darba drošība un darbinieku veselība darbā kā pretstats krīzes nelabvēlīgajām izmaiņām;
-    Sociālie jautājumi - pabalsti, pensijas, medicīna, izglītība utt.;
-    Nodokļu sloga mazināšana darbiniekiem;
-    Nodokļu (iekasēšanas un izlietošanas) caurspīdība;
-    Jauno darba samaksas sistēmu pielāgošana mūsdienu apstākļiem;
-    Uzņēmumu reorganizācijas aspekti  darbinieku politikas joma;
-    Starptautiskā (ES līmeņa) līdzdalība Eiropas komisiju darbā pie ES likumdošanas (Darba laika direktīva, Elektronisko saziņas līdzekļu direktīva, Pasta liberalizācijas direktīvas apturēšana u.c.);
-    Jauno arodbiedru iesaiste savu darba tiesību aizstāvēšanā (kampaņa „Zini savas tiesības!”)

Būsim labi speciālisti katrs savā darba vietā, bet atceries – Tevi vairāk cienīs, ja Tu cienīsi pats sevi – tā ir dzīves aksioma!

     Vienmērīgu pasaules labumu sadali caur cilvēka cienīgu darbu un taisnīgiem un drošiem darba apstākļiem visiem!

         Mainīt globalizācijas noteikumus

Šodien vairāk nekā jebkad agrāk, arodbiedrību biedri visā pasaulē pieprasa jaunus pasākumus, lai reformētu pasaules ekonomiku - pieprasa sociālo taisnīgumu, investīcijas jaunu darba vietu radīšanai un tiesiskumu sabiedrībā.
Šodien arī bizness nevar palikt tāds pats kā iepriekš.
Neoliberālā ekonomiskā politika un bezatbildīgi finanšu darījumi ir radījuši krīzi, atņemot miljoniem darba vietu un piespiežot daudzus samierināties ar  nestabiliem darba nosacījumiem, lai izdzīvotu. Sociālās aizsardzības sistēmas tiek iznīcinātas, ievērojami samazinās valsts izdevumi sabiedrības vitālo vajadzību nodrošināšanai.

Šajā sakarā pasaules arodbiedrības griežas pie visām augstākajām amatpersonām un demokrātijas atbalstītājiem visā pasaulē ar aicinājumu - atbalstīt jaunu ekonomikas atjaunošanas un sociālā taisnīguma nodrošināšanas paradigmu, kas paredz:
-    Nodrošināt visos vadības līmeņos, ka sabiedrības vajadzības ir augstākas par individuālām peļņas interesēm;
-    Aizsargāt darba ņēmēju un arodbiedrību tiesības;
-    Izveidot stabilas, drošas un kvalitatīvas darba vietas visiem darbiniekiem, kas ļautu darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi;
-    Panākt, ka sociālais taisnīgums ir valdības galvenā misija, ka tiek veikti konkrēti pasākumi, kuru mērķis ir samazināt ienākumu nevienlīdzību, lai sasniegtu līdztiesību;
-    Apkarot  tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas izpaužas kā īstermiņa spekulācijas un manipulēšana finanšu tirgos, ieviešot obligātus ierobežojumus un efektīvu regulējumu;
-    Veicināt  uz ilgtspējīgu attīstību orientētu nodarbinātības politiku, efektīvu sociālo aizsardzību, cīņu pret globālo sasilšanu un vides degradāciju;
-    Pagarināt saistības attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu uzturēšanu, izveidot taisnīgāku šo pakalpojumu finansēšanas sistēmu, izmantojot progresīvu nodokļu sistēmu, kas palīdzēs sasniegt sociālo taisnīgumu sabiedrībā;
-    Nodrošināt izglītības pieejamību visiem, lai garantētu tās priekšrocības, ko dod augstas kvalitātes izglītība un apmācību iespējas;
-    Uzlabot dzīves kvalitāti, nodrošinot vispārēju piekļuvi veselības aprūpes un citiem vitāli svarīgiem sociāliem pakalpojumiem.

     Piešķirt globalizācijai cilvēcisku seju! Globālajos procesos ņemt vērā cilvēku vajadzības!

          Arodbiedrību izaugsme pakalpojumu sektorā

Globalizācijas izaicinājumi pieprasa visu arodbiedrības struktūru stiprināšanu un globālās ietekmes palielināšanu. Globalizācija pieprasa arī globālas arodbiedrības.

Pārmaiņas pasaules ekonomikā nozīmē, ka arī visu līmeņu arodbiedrībām jāmaina prioritātes un darba metodes, atbilstoši to jaunajiem uzdevumiem un jaunajai lomai. Mums jādarbojas kā globālām arodbiedrībām, tajā skaitā arī sektoru līmenī.
Galvenās prasības:
-    organizatorisko pasākumu globalizācija;
-    standartu vai normatīvās bāzes globalizācija
-    globāla atpazīšana (darbības metodes) ar multinacionālām kompānijām
-    globālās darbinieku tiesības un garantijas nozarē.

Pasaules arodbiedrību reģionālai politikai jānodrošina, lai mūsu arodbiedrības, sākot no UNI līmeņa, būtu efektīvas arodbiedrības biedriem.
Eiropas līmenī jāstrādā, lai veidotu tiesiskās un industriālās attiecības ar darba devējiem, rūpējoties par darbaspēka vajadzībām virzībā uz sociālo taisnīgumu.

Nākotnē vēl lielāks akcents liekams uz pārrunām un globāliem līgumiem ar darba devējiem.

     Radīt priekšnoteikumus arodbiedrību izaugsmei un piešķirt globālu dimensiju arodbiedrību organizēšanas un kapacitātes  palielināšanas pasākumiem!

            Brīvi no bailēm  

Arodbiedrība neatlaidīgi turpina cīņu pret bailēm visdažādākās izpausmes formās - bailes pazaudēt darbu, iztiku, pensiju, būt atstumtiem. Bailes veicina destruktīvu dzīves uztveri.

Piemēram, darba vietās un darba attiecībās nereti, bet jo īpaši šajā krīzes laikā, kad darba tirgū veidojas milzīga konkurence, nākas sastapties ar parādību, ko apzīmē ar vārdiem mobings un bosings.
Tie ir divi psiholoģiskā terora veidi:
-     Mobings (no angļu vārda ar nozīmi ‘nomākt, ‘uzbrukt), kad viens vai vairāki darbinieki sistemātiski naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret kādu savu kolēģi.
-     Bosings ( no angļu vārda ar nozīmi ‘uzbrukt, ‘nolamāt), darba devēja vadības īstenots psiholoģiskais terors.
Tā ir sistemātiska, daudzkārtēja upura ietekmēšana, kas var notikt visdažādākos veidos - viņu padara par vainīgo neveiksmēs, kļūdās, par kurām patiesībā nav vainojams. Viņu diskreditē, iebaida tik ilgi, līdz viņš sāk justies pazemots,  nomākts, dzīvo paaugstināta stresa apstākļos un galu galā vispār spiests aiziet no darba.
Tāpēc ir svarīgi atpazīt mobingu un bosingu, apzināties tā sekas, cīnīties ar tā izpausmēm un vienlaikus aizstāvēt un iedrošināt šī psiholoģiskā terora upurus.
Nav pieļaujamas šādas vardarbības izpausmes darba vietās, kur darbojas arodbiedrība. Ar aktīvu darbību arodbiedrības biedriem jāiestājas par kolēģu aizstāvību gan pret citu darba biedru, gan pret vadītāju patvaļu.

     Ar cilvēktiesību un arodbiedrību tiesību nodrošināšanu katrā valstī un katrā uzņēmumā veicināt solidaritāti un sniegt palīdzību tiem, kam tas nepieciešams!

        Vienlīdzība

Arodbiedrības jāpadara atvērtas visiem darba ņēmējiem.
19.gadsimtā arodbiedrības veidojās tur, kur bija lielāka strādājošo koncentrācija – fabrikās, lielajos uzņēmumos.
Šodien bizness restrukturē savu operatīvo darbību un veidojas jauns darba vietu tips (piem. Zvanu centri). Mazos uzņēmumos ne menedžeriem, ne darbinieku pārstāvjiem sociālais dialogs nesagādā gandarījumu un nedarbojas kā veselīgu attiecību veicinātājs.
21.gadsimtā ir jāsasniedz arī tos cilvēkus, kuri nestrādā tradicionālā modeļa uzņēmumos, bet ir nodarbināti netipiskās darba formās.

Globalizācijas rezultātā daudzi cilvēki darbojas „neformālā” ekonomikā, kā rezultātā ir palikuši ārpus jebkādas aizstāvības, ne darba aizsardzības, ne darba vides, pat ne darba likumdošanas jomā. Rezultātā cilvēki tiek pakļauti visāda veida ekspluatācijai.

Pašlaik pieaug pašnodarbināto skaits, kuri būtībā arī ir pakļauti diskriminācijas riskam.
Sieviešu darbs pasaulē joprojām tiek novērtēts par 30% - 60% lētāk , vīriešiem ir lielākas iespējas apmācībām un citas ekonomiskās iespējas, augstāki amati, lielākas politiskās iespējas.

Pastāv arī vecuma diskriminācija. Arodbiedrības kļūst jaunākas, jo jaunieši arī kļūst neapmierinātāki. UNI pētījumi rāda, ka jauniešu nodarbinātības rādītāji ir divreiz zemāki nekā vecākiem kolēģiem. Pasaulē 88 miljoni jauno sieviešu un vīriešu ir bez darba.
Daudzi jaunieši  ir gatavi strādāt bez darba līguma, par zemāku algu, bez atrunātiem darba  vides noteikumiem un bez sociālajām garantijām.
Koplīgumos jāparedz īpašas priekšrocības sociāli neaizsargātajiem  (jauniešiem, pirmspensijas vecuma darbiniekiem, invalīdiem utt.), nepieciešams veidot speciālas aizsardzības un integrācijas  programmas jauniešiem un sievietēm.

     Arodbiedrības pieprasa:
     Vienādas tiesības un iespējas visiem, vienlīdzību arodbiedrībās, uzņēmumos, kā arī valsts līmenī - politikā un sabiedrībā!

          Aktīva sabiedrība
     Kolektīvos risinājumus cilvēka vajadzībām un kvalitatīvus publiskos pakalpojumus visiem!

         Pilnīgi visi
     Ietverošs process un komandas darbs globālā, sektoru un reģionālā līmenī ar visām dalīborganizācijām, ar biedriem un vēlētiem pārstāvjiem labākā rezultāta sasniegšanai!


Stratēģiskie mērķi

Globālie un reģionālie izaicinājumi pieprasa vienotu rīcību.
Arodbiedrības biedri ar savu individuālo un vitālu svarīgo lomu dalīborganizācijās un UNI ir neatņemama šo plānu sastāvdaļa. UNI ietvaros izstrādātās lēmumu pieņemšanas struktūras un plānu galvenā uzmanība ir vērsta uz piecu stratēģisku mērķu sasniegšanu.

1.    Kvalitatīvs un drošs darbs visiem: Paaugstināt nodarbinātības standartus pakalpojumu nozarē un ar to saistītās jomās.

2.    Globālās kompānijas: veidot organizētu spēku mūsu nozares pasaules mēroga korporācijās slēgt globālos un reģionālos līgumus  

3.    Arodbiedrības izaugsme:  Panākt arodbiedrības atzīšanu UNI nozarēs,  lai veicinātu savienības izaugsmi, rīkojot pasaules mēroga kampaņas.

4.    Arodbiedrības ietekme:  Mainīt un stiprināt sociālo dimensiju, globāli un reģionāli integrēties regulēšanas procesos, kļūt par atzītu partneri šajos procesos.

5.    Arodbiedrība kā proaktīva, inovatīva un vienojoša organizācija: Darboties efektīvi, novatoriski un nodrošināt aktīvu visu dalīborganizāciju un viņu biedru iesaistīšanu kopējā darbā

LSAB atbalsta  šos UNI 4.Pasaules kongresā nospraustos Globālās arodbiedrības piecus galvenos stratēģiskos mērķus.Pieņemts LSAB 6.kongresā
2016.gada 29.janvārīJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.